Dodawanie rekordów do bazy danych w php – INSERT INTO

Aby uchronić się przed wprowadzaniem i przesłaniem niebezpiecznych danych możemy wyprowadzić znaki apostrofu i cudzysłowu za pomocą metody addslashes(). Dodatkowo utniemy białe znaki na początku i końcu używając metody trim().

Poniżej przykład dodania wpisów do tabeli wp_posts w wordpressie. Dodajemy 3 pola, post_title, post_content i datę wpisu.

<form action="index.php" method ="POST" accept-charset="utf-8">
    Post title: <input name ="post_title" type="text">
    Post content: <input name ="post_content" type="text">
    <p><input type="submit" value="Submit"></p>
</form>

<?php
if(!empty(trim($_POST['post_title'])) && !empty(trim($_POST['post_content']))){
    $post_title = addslashes($_POST['post_title']);
    $post_content = addslashes($_POST['post_content']);
    $dbc = mysqli_connect('localhost', 'root','','zapasowa') OR die(mysqli_connect_error());
    mysqli_set_charset($dbc, 'utf-8');
    $sql = "INSERT INTO `xd_posts` (post_title, post_content, post_date) 
    VALUES ('$post_title', '$post_content', NOW())";
    $result = mysqli_query($dbc,$sql);

    if(mysqli_affected_rows($dbc)!=1){
        echo "<p>Error".mysqli_error($dbc)."</p>";
        mysqli_close($dbc);
    }
    else{
        mysqli_close($dbc);
        echo "Wpis dodano!";
    }
}
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top