Jak dodać canvas do obiektu 3D na scenie w Unity

  Stwórz pusty obiekt
  Stwórz Canvas z tekstem i upuść go jako dziecko pustego obiektu z punktu 1
  Ustaw Canvas na World Space render mode, usuń Canvas Scaler komponent, ustaw pozycje na 0
  Ustaw Width = Height = 100, all Scale = 0.01 and Pos Z = -0.5.

  Ask ChatGPT
  Set ChatGPT API key
  Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
  Scroll to Top