Klasy w php

W programowaniu obiektowym, w większości przypadków będziemy chcieli tworzyć prywatne zmienne (zwane polami) wewnątrz klasy, a dostęp do nich będziemy tworzyć za pomocą osobnych, publicznych metod.

Stworzenie podstawowej klasy z 3 polami prywatnymi i jedną metodą publiczną. Stworzenie obiektu i wywołanie funkcji.

class Pies{
    private $imie;
    private $rasa;
    private $kolor;

    public function szczekaj(){
        echo 'Hał, hał!';
    }
}

$czarek = new Pies();
$czarek->szczekaj();

Dodanie funkcji zmieniających wartości pól w klasie oraz wyświetlającej informację o obiekcie

class Pies{
    private $imie;
    private $rasa;
    private $kolor;

    public function ustaw_imie($i){
        $this->imie=$i;
    }
    public function ustaw_rase($r){
        $this->rasa=$r;
    }
    public function ustaw_kolor($k){
        $this->kolor=$k;
    }
    public function szczekaj(){
        echo 'Hał, hał!';
    }
    public function info(){
        echo "$this->imie to $this->kolor pies rasy $this->rasa";
    } 
}

$czarek = new Pies();
$czarek->ustaw_imie('Czarek');
$czarek->ustaw_rase('owczarek');
$czarek->ustaw_kolor('czarny');
$czarek->info();

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top