Pobranie obiektów / materiałów z folderu w Unity

W przykładzie poniżej pobieramy do tablicy wszystkie materiały z folderu Material

Material[] mats = Resources.LoadAll<Material>("Material/");

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top