Simple Angry birds in Unity

Zobaczmy jak za pomocą bardzo prostego skryptu stworzyć funkcjonalność gry Angry Birds w Unity.

Zasada działania:
Obiekt będzie obracał się w kierunku kursora myszy.
Po wciśnięciu LMB utworzy się nowy pocisk
Im dłużej będzie wciśnięty LMB tym z większą siłą zostanie wystrzelony pocisk
Po zwolnieniiu LMB pocisk zostaje wystrzelony
Skrzynki mają nałożony tag box. Dodatkowy skrypt na podstawie sprawdza czy zderzyły się z nią elementy o tagu box. Jeśli zderzą się z ziemią wszystkie elementy o tagu box, gra się kończy sukcesem.

Shooter

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

public class Shooter : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] GameObject prefab;
  [SerializeField] Transform aim;
  [SerializeField] Image sliderImg;
  Camera cam;
  float maxShootForce = 30f;
  float shootForce = 0f;
  GameObject bird;
  private void Awake()
  {
    cam = Camera.main;
  }
  void Start()
  {
    sliderImg.fillAmount = shootForce;
  }

  void Update()
  {
    Vector3 difference = cam.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition) - transform.position;
    difference.Normalize();
    float rotZ = Mathf.Atan2(difference.y, difference.x)*Mathf.Rad2Deg;
    transform.rotation = Quaternion.Euler(0f,0f, Mathf.Clamp(rotZ, 0f,90f));


    if (Input.GetMouseButtonDown(0))
    {
      sliderImg.fillAmount = shootForce;
      bird = Instantiate(prefab, aim.position, Quaternion.Euler(0f,0f, rotZ), aim);
      bird.GetComponent<Rigidbody2D>().bodyType = RigidbodyType2D.Kinematic;
      
    }

    if (Input.GetMouseButton(0))
    {
      if(shootForce < maxShootForce)
      {
        shootForce += Time.deltaTime*10f;
      }
      else
      {
        shootForce = 0f;
      }
      sliderImg.fillAmount = shootForce / maxShootForce;
    }

    if (Input.GetMouseButtonUp(0))
    {
      bird.transform.SetParent(null);
      bird.GetComponent<Rigidbody2D>().bodyType = RigidbodyType2D.Dynamic;
      bird.GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(transform.right * shootForce, ForceMode2D.Impulse);
      shootForce = 0f;
      sliderImg.fillAmount = shootForce;
    }
  }
}

Ziemia

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;

public class Ground : MonoBehaviour
{
  GameObject[] boxy;
  List<GameObject> boxyList;
  void Start()
  {
    boxy = GameObject.FindGameObjectsWithTag("box");
    boxyList = new List<GameObject>(boxy);
  }

  private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision)
  {
    if(collision.transform.CompareTag("bird") || collision.transform.CompareTag("box"))
    {
      boxyList.Remove(collision.gameObject);
      Destroy(collision.gameObject); 
    }

    if(boxyList.Count == 0)
    {
      SceneManager.LoadScene(0);
    }
  }
}

Pobierz paczkę Unity z gotowym projektem

Kursy GameDev Unity

Scroll to Top