Singleton w Unity

Singletony pozwalają na bezpośredni dostęp do danego skryptu bez tworzenia referencji. Singleton oznacza, że na scenie będzie tylko jeden obiekt z danym skryptem.
Przykład użycia Singletona do wyświetlania ilości przeciwników na scenie.

  public static UIManager Instance { get; private set; }
  [SerializeField] TMP_Text txtEnemyCount;
  int enemyCount = 0;
  
  
  private void Awake()
  {
    if (Instance != null && Instance != this)
    {
      Destroy(this);
      // Destroy(this.gameObject);
    }
    else
    {
      Instance = this;
    }
  }

  void Start()
  {
    DisplayEnemyCount();
  }

  void DisplayEnemyCount()
  {
    txtEnemyCount.text = $"Enemy Count: {enemyCount}";
  }

  public void UpdateEnemy(int enemy)
  {
    enemyCount += enemy;
    DisplayEnemyCount();
  }

Jak odwołać się do singletona?

  // Enemy script
  private void OnEnable()
  {
    UIManager.Instance.UpdateEnemy(1);
  }

  private void OnDisable()
  {
    UIManager.Instance.UpdateEnemy(-1);
  }
Scroll to Top