C# Unity Interfejsy

Interfejs jest klasą w pełni abstrakcyjną (nie można z niego stworzyć obiektu), dlatego też nie może posiadać konstruktora.
Wewnątrz interfejsu mogą znaleźć się tylko właściwości i puste metody.
Przed nazwą interfejsu dodaje się wielką literę I.
Elementy interfejsu są domyślnie abstrakcyjne i publiczne.

Interfejsy implementuje się za pomocą znaku :
Można implementować wiele interfejsów, które oddziela się przecinkami.
W przypadku interfejsów (w odróżnieniu od zwykłej klasy abstract) nie trzeba używać słowa kluczowego override.
Klasy implementujące interfejs muszą zawierać jego wszystkie metody i właściwości.

Poniżej przykład stworzenia i implementacji interfejsu odpowiedzialnego za zbieranie itemków w grze. Każdy taki item powinien zawierać typ, ilość oraz posiadać metodą, dzięki której go pobierzemy. Chcąc wymusić takie zachowanie na każdym obiekcie, tworzy się i implementuje interfejs.

public enum CollectableType { 
  hp, 
  ammo
}


public interface ICollectable
{
  public CollectableType CollectItemType { get; set; }
  public int Quantity { get; set; }
  public (CollectableType, int) Collect();
}
using UnityEngine;

public class CollectItem : MonoBehaviour, ICollectable
{
  [field: SerializeField]
  public CollectableType CollectItemType { get; set; }

  [field: SerializeField]
  public int Quantity { get; set; }

  public (CollectableType, int) Collect()
  {
    return (CollectItemType, Quantity);
  }

}
using UnityEngine;

public class PlayerStats : MonoBehaviour
{
  public int hp { get; set; }
  public int ammo { get; set; }

  private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
  {
    if(collision.GetComponent<ICollectable>() != null)
    {
      (CollectableType, int) item = collision.GetComponent<ICollectable>().Collect();

      switch (item.Item1)
      {
        case CollectableType.ammo:

          ammo += item.Item2; 
          break;
        case CollectableType.hp:
          hp += item.Item2;
          break;
        default: 
          break;
      }

    }
  }

}
Scroll to Top