Jak obliczyć średnią ważoną ocen?

Oceny, otrzymywane w szkole mają odpowiednie wagi, to znaczy, że oceny ze sprawdzianów są ważniejsze od ocen z zadania domowego. Jak obliczyć średnią ocen z uwzględnieniem ich ważności? Na początek musimy znać ich wagę, załóżmy, że sprawdziany mają wagę 3, kartkówki 2, a prace domowe i aktywności na lekcji wagę 1.

Będziemy korzystać z następującego wzoru:

Załóżmy, że otrzymaliśmy następujące oceny:

Ze sprawdzianów: 3, 5, 2, 4
Z kartkówek: 4, 4, 2
Z zadań domowych: 5, 4

Średnią ważoną obliczamy sumując każdą z ocen pomnożoną przez jej wagę, a następnie dzieląc przez wagi, czyli dla każdej oceny w mianowniku dodajemy jej wagę.
1 sposób: Średnia ocen wynosi: 3*3 + 5*3 + 2*3 + 4*3 + 4*2 + 4*2 + 2*2 + 5*1 + 4*1 / (3+3+3+3+2+2+2+1+1) = 71 / 20 = 3.55
2 sposób: Średnia ocen wynosi: 3*(3+5+2+4) + 2*(4+4+2) + 1*(5+4) / (4*3 + 3*2 + 2*1) = 42+20+9 / 20 = 71 / 20 = 3.55

Gdyby wagi ocen nie były brane pod uwagę to zwykłą średnią obliczylibyśmy sumując wszystkie oceny i dzieląc przez liczbę ocen, czyli: 3+5+2+4+4+4+2+5+4 / 9 = 33 / 9 = 3.67

Scroll to Top