Save and load JSON in Unity

Jak zapisać dane do formatu (pliku) JSON i jak wczytać dane z JSON do Unity?

W przykładzie pokazane jest jak zapisać plik w bezpiecznej ścieżce (persistentDataPath) lub na pulpicie

[System.Serializable]
public class SavePoints
{
  public int points;
}
using UnityEngine;

public class SaveLoad : MonoBehaviour
{
  string path;
  SavePoints savePoints = new SavePoints();

  private void Awake()
  {
    //path = $"{Application.persistentDataPath}/saveload.json";
    path = $"{System.Environment.GetFolderPath(System.Environment.SpecialFolder.Desktop)}\\saveload.json";
  }


  public void Save(int i)
  {
    savePoints.points = i;
    string s = JsonUtility.ToJson(savePoints);
    System.IO.File.WriteAllText(path, s);
  }

  public SavePoints Load()
  {
    if(System.IO.File.Exists(path))
    {
      string loadedJson = System.IO.File.ReadAllText(path);
      SavePoints loadedSave = JsonUtility.FromJson<SavePoints>(loadedJson);
      Debug.Log(loadedSave.points);
      return loadedSave;
    }
    else
    {
      savePoints.points = 0;
      return savePoints;
    }
  }
}

using TMPro;
using UnityEngine;

public class PlayerPi : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] TMP_Text txt;
  [SerializeField] SaveLoad saveLoad;

  int points = 0;

  private void Start()
  {
    points = saveLoad.Load().points;
    DisplayPoints();
  }
  void Update()
  {
    if (Input.GetButtonDown("Fire3")) AddPoint();
  }

  void AddPoint()
  {
    points++;
    DisplayPoints();
    saveLoad.Save(points);
  }

  void DisplayPoints()
  {
    txt.text = points.ToString();
  }
}
Scroll to Top