Skalowanie obiektu 3D przy użyciu kółka myszy

Obiekt 3D musi posiadać komponent Collider i skrypt z poniższym kodem.


    private void OnMouseOver()
    {
        transform.localScale += Vector3.one * Input.mouseScrollDelta.y * 0.1f;
    }

Scroll to Top