Rotacja obiektu 2D względem kursora myszy

W tym przykładzie będziemy obracać obiektem 2D względem pozycji kursora na ekranie.

  Camera cam;
  void Start()
  {
    cam = Camera.main; 
  }

  void Update()
  {
    Vector3 mousePos = cam.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition);
    Vector3 diff = mousePos - transform.position;
    diff.Normalize();
    float rotZ = Mathf.Atan2(diff.y, diff.x)*Mathf.Rad2Deg;
    transform.rotation = Quaternion.Euler(0f,0f,rotZ);
  }

Kursy GameDev Unity

Scroll to Top