Rotacja obiektu 2D względem kursora myszy

W tym przykładzie będziemy obracać obiektem 2D względem pozycji kursora na ekranie.

  Camera cam;
  void Start()
  {
    cam = Camera.main; 
  }

  void Update()
  {
    Vector3 mousePos = cam.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition);
    Vector3 diff = mousePos - transform.position;
    diff.Normalize();
    float rotZ = Mathf.Atan2(diff.y, diff.x)*Mathf.Rad2Deg;
    transform.rotation = Quaternion.Euler(0f,0f,rotZ);
  }

Kursy GameDev Unity

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top