Wielokrotny skok w Unity C#

Jak stworzyć system wielokrotnego skoku w Unity z wykorzystaniem praw fizyki Rigidbody?
W przykładzie pokażemy jak zastosować funkcjonalność wielokrotnych skoków z łatwą możliwością modyfikacji.

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class PlayerMovementRb : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] float speed = 5f;
  [SerializeField] Vector2 jumpForce;
  [SerializeField] int jumpMaxNumber = 2;

  Rigidbody2D rb;

  int jumpNumber = 0;
  float moveX;
  bool isJumping = false;

  private void Awake()
  {
    rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
  }

  void Update()
  {
    GetUserInput();
  }

  private void FixedUpdate()
  {
    Move();
    Jump();
  }

  void GetUserInput()
  {
    moveX = Input.GetAxisRaw("Horizontal");
    if (Input.GetButtonDown("Jump"))
    {
      isJumping = true;
    }
  }

  void Move()
  {
    rb.velocity = new(moveX * speed, rb.velocity.y);
  }

  void Jump()
  {
    if(isJumping && jumpNumber < jumpMaxNumber)
    {
      rb.AddForce(jumpForce, ForceMode2D.Impulse);
      jumpNumber++;
      isJumping=false;
    }

    if(Mathf.Abs(rb.velocity.y) < 0.001f)
    {
      jumpNumber = 0;
      isJumping = false;
    }
  }
}
Scroll to Top