MySQL z python

Połączenie z bazą MySQL można uzyskać za pomocą odpowiedniego modułu, który zainstalujemy za pomocą pip:

pip install mysql-connector

Lokalną bazę danych można stworzyć na wiele sposobów ale chyba jednym z najpowszechniejszych jest użycie środowiska xampp. Po utworzeniu bazy i pierwszej tabeli możemy nawiązać połączenie:

import mysql.connector

# połączenie z bazą danych py
con = mysql.connector.connect(
 host="localhost", 
 user="root",
 password="", 
 database="py")
 

Zapytania tworzy się przy użyciu kursora, poniżej kod tworzący kursor i proste zapytanie wyświetlające wyniki z tabeli demo.

# stworzenie kursora
cursor = con.cursor()

# treść zapytania
query2 = "select * from demo"
 
# wywołanie zapytania
cursor.execute(query2)
 
# pobranie danych(listy) do zmiennej table
table = cursor.fetchall()

for row in table:
  print(row[0], end=" ")
  print(row[1], end=" ")
  print(row[2], end=" ")
  print(row[3], end="\n")
   

Na koniec należy zamknąć kursor i połączenie z bazą:

# koniec kursora
cursor.close()
 
# zamknięcie połączenia z bazą
con.close()
 

Wstawienie rekordu

import mysql.connector

con = mysql.connector.connect(
 host="localhost", 
 user="root",
 password="", 
 database="py")
cursor = con.cursor()

query_insert = "INSERT INTO demo (`id`, `imie`, `login`, `email`) VALUES ('3','Mateusz','mateo','mateo@gmail.com')"
query_insert_ai = "INSERT INTO `demo`(`imie`, `login`, `email`) VALUES ('Marta','marti','marti@gmail.com')"
cursor.execute(query_insert)
con.commit()   

cursor.close()
con.close()
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top