WordPress gutenberg block react plugin

W celu stworzenia pluginu, który doda blok gutenberg zainstalujemy środowisko, które nam to ułatwi. Tworzymy folder z nazwą pluginu.
Mając zainstalowanego node.js wpisujemy w katalogu projektu

npm init -y	(package.json)
npm install @wordpress/scripts --save-dev

W katalogu głównym tworzymy plik index.php
Tworzymy folder src i wewnątrz umieszczamy plik index.js

W powstałym pliku package.json dodajemy instrukcje:


	"scripts":{
		"build":"wp-scripts build",
		"start": "wp-scripts start",

Komendą npm run start włączamy śledzenie projektu i automatyczną zamianę JSX na składnię zrozumiałą dla przeglądarki.

Przykład pluginu

Przykład pluginu, który pozwala adminowi wprowadzić wartość, zapisać ją w bazie danych i wypisać ją na froncie.

Plik index.php

<?php

/*
 Plugin Name: Plugin 1
 Description: Plugin desc
 Version: 1.0
 Author: Wilnox
 Author URI: https://wilnox.com/ 
*/

if( ! defined( 'ABSPATH' ) ) exit;

class MyNewClass {
 function __construct() {
  add_action('init', array($this, 'adminAssets'));
 }

 function adminAssets() {
  wp_register_script('ournewblocktype', plugin_dir_url(__FILE__) . 'build/index.js', array('wp-blocks', 'wp-element'));
  register_block_type('wilnox/my-first-plugin', array('editor_script'=>'ournewblocktype',
  'render_callback'=>array($this, 'theHTML')
 ));
 }

 function theHTML($attributes){
  return '<p>todays sky is ' . esc_html($attributes['skyColor']). '</p>';
 }
}

$myNewClass = new MyNewClass();

Plik index.js

wp.blocks.registerBlockType("wilnox/my-first-plugin", {
  title: "Plugin 1",
  icon: "smiley",
  category: "common",
  attributes:{
   skyColor:{type:"string"}
  },
  edit: function (props) {
   function updateSkyColor(event){
    props.setAttributes ({skyColor:event.target.value})
   }
   return (
    <div>
     <input type="text" placeholder="sky color" value={props.attributes.skyColor} onChange={updateSkyColor} />
    </div>
   )
  },
  save: function (props) {
   return null
  }
 })
 
Scroll to Top