Wykrywanie obiektów za pomocą myszy w Unity

Jak strzelać / sprawdzać co stoi pod wskaźnikiem myszy na scenie w Unity? Obiekt, który będzie mógł być wykrywany musi posiadać Collider.
Ray to wiązka (linia), która zaczyna się w podanym punkcie i biegnie w nieskończoność (chyba, że podamy jej długość)
Raycast to metoda, która sprawdza czy coś stanęło na drodze wiązki (ray)
RaycastHit zwraca informacje o obiekcie, który pojawił się na drodze ray’a.

  Camera cam;
  void Start()
  {
    cam = Camera.main;
  }
  private void FixedUpdate()
  {
    Ray ray = cam.ScreenPointToRay(Input.mousePosition);
    RaycastHit hit;
    if (Physics.Raycast(ray, out hit))
    {
      Debug.Log(hit.transform.name);
    }
  }
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top