Wykrywanie obiektów za pomocą myszy w Unity

Jak strzelać / sprawdzać co stoi pod wskaźnikiem myszy na scenie w Unity? Obiekt, który będzie mógł być wykrywany musi posiadać Collider.
Ray to wiązka (linia), która zaczyna się w podanym punkcie i biegnie w nieskończoność (chyba, że podamy jej długość)
Raycast to metoda, która sprawdza czy coś stanęło na drodze wiązki (ray)
RaycastHit zwraca informacje o obiekcie, który pojawił się na drodze ray’a.

  Camera cam;
  void Start()
  {
    cam = Camera.main;
  }
  private void FixedUpdate()
  {
    Ray ray = cam.ScreenPointToRay(Input.mousePosition);
    RaycastHit hit;
    if (Physics.Raycast(ray, out hit))
    {
      Debug.Log(hit.transform.name);
    }
  }
Scroll to Top