C# Extension methods w Unity

Metody rozszerzeń pozwalają przyspieszyć tworzenie programów w przypadku, gdy korzystamy często z dedykowanych rozwiązań.
Najlepiej jest stworzyć osobny skrypt w którym możemy przechowywać nasze metody.
Klasa i metody będą statyczne.

using UnityEngine;

public static class MyExtensions
{
  public static T RandomItem<T> (this T[] array)
  {
    return array[Random.Range(0, array.Length)];
  }


  public static string GetAllItemsString (this string[] array)
  {
    string all = "";
    foreach (var item in array)
    {
      all += item + ", ";
    }
    return all;
  }
}

Wywołanie metod na konkretnych obiektach:

  string[] names = { "Susan", "Mark", "John", "Paul", "Alice" };
  int[] nums = { 12, 3, 4, 9, 2 };

  private void Start()
  {
    Debug.Log(names.RandomItem());
    Debug.Log(nums.RandomItem());

    Debug.Log(names.GetAllItemsString());
  }
Scroll to Top