Jak napisać zwolnienie z praktyk na studiach?

W trakcie studiów inżynierskich praktyki odbywa się 3-krotnie. Za każdym razem, ze względu na kierunek, uczelnia ustala odmienne cele praktyki i efekty uczenia się. Są one przedstawione przez uczelnie i to na ich podstawie tworzy się podanie o zwolnienie z praktyk dla osób czynnych zawodowo. W przypadku, gdy wykonywany zawód jest zupełnie odmienny od wybranego kierunku, może okazać się, że zwolnienie z praktyk nie będzie możliwe. Zazwyczaj wniosek o zwolnienie z praktyk należy przedłożyć do końca marca, ale jest to uzależnione od danej uczelni.

Zazwyczaj uczelnia podaje szablon do wypełnienia, a do wniosku należy dołączyć również zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wykaz obowiązków na stanowisku pracy.

Przykład takiego podania stworzymy dla 4 semestru studiów inżynierskich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w oparciu o przedstawione wymagania.

Cele praktykEfekty uczenia się
Poznanie rodzajów procesów produkcyjnych (usługowych) oraz metod i technik zarządzania nimi w przedsiębiorstwie.
Poznanie dokumentacji związanej z organizacją i realizacją procesów produkcyjnych (usługowych).
Definiuje i kategoryzuje pojęcia z zakresu procesów produkcyjnych (usługowych) i technologicznych.

Potrafi zbierać informację, analizować i opracowywać dokumentację związaną z organizacją i realizacją procesów produkcyjnych (usługowych).

Stosuje właściwe metody planowania harmonogramowania produkcji (usług) oraz modele zarządzania zapasami.

Wykazuje się samodzielnością na stanowisku pracy, wysoką motywacją i punktualnością.

Dba o pozytywną autoprezentację, w tym o obowiązującą w zakładzie pracy etykietę ubioru.

Szanuje normy i wartości obowiązujące w zakładzie pracy, zachowując przy tym właściwe relacje w kontaktach z przełożonym, klientami i współpracownikami. Przestrzega zasad savoir-vivre.

W przedstawionym przykładzie wniosek składa się z dwóch części:

Część I

Wykaz czynności zawodowych wykonywanych w ramach aktywności zawodowej w kontekście osiągniętych efektów uczenia się

  Efekty uczenia się  Czynności wykonywane przez studenta w ramach wykonywanej pracy w zakładzie pracy
Definiuje i kategoryzuje pojęcia z zakresu procesów produkcyjnych (usługowych) i technologicznych.    Biorę udział w projektowaniu produktów, które później tworzone są na poszczególnych etapach produkcji. Dbam o prawidłowy przebieg produkcji i odpowiednią jakość gotowego wyrobu.  
Potrafi zbierać informację, analizować i opracowywać dokumentację związaną z organizacją i realizacją procesów produkcyjnych (usługowych).  Produkty muszą być tworzone zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, zatem muszę zapoznać się i projektować według obowiązujących norm.
Stosuje właściwe metody planowania harmonogramowania produkcji (usług) oraz modele zarządzania zapasami.  Używam prostych narzędzi (głównie excel) do tworzenia planów produkcyjnych, w których zaznaczam poszczególne etapy produkcji i docelowy termin otrzymania gotowego produktu.  
Wykazuje się samodzielnością na stanowisku pracy, wysoką motywacją i punktualnością.  Staram się rozwiązywać napotykane problemy na podstawie dokumentacji dotyczących poprzednich projektów, sprawdzam dostępne opcje u dostawców i firm współpracujących w celu uniknięcia niepotrzebnych problemów. Przyjeżdżam do pracy o określonej godzinie i staram się planować i organizować procesy by zadania były ukończone w terminie.  
Dba o pozytywną autoprezentację, w tym o obowiązującą   
w zakładzie pracy etykietę ubioru.
  Ubieram się schludnie, ale praktycznie, ponieważ moja praca polega również na częstych wizytach na hali produkcyjnej i budowach, gdzie należy stosować również bezpieczne obuwie i inne elementy odzieży ochronnej.  
Szanuje normy i wartości obowiązujące w zakładzie pracy, zachowując przy tym właściwe relacje w kontaktach z przełożonym, klientami i współpracownikami. Przestrzega zasad savoir-vivre.  Zwracam się do współpracowników z szacunkiem. W zakładzie panuje przyjacielska atmosfera, nawet w czasach kryzysu, staramy się szukać rozwiązań, a nie winnych.

Część II

SPRAWOZDANIE DO WNIOSKU O ZALICZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW AKTYWNYCH ZAWODOWO

Student: ………………………………………………………………… Rok studiów ….2………….

Kierunek: ..ZIP………………………………  Specjalność: …Inżynieria motoryzacyjna………………….

Nazwa zakładu pracy: …xxx Sp.Z.o.o………………………………………………………………..

Treść sprawozdania wg wymogów merytorycznych dla danego semestru (patrz pkt 7 i 8. Kierunkowego programu praktyk zawodowych):

Firma xxx zajmuje się dostawą i montażem balustrad stalowych i aluminiowych oraz innych elementów stalowych dla branży budowlanej. Ze względu na specyfikę branży i wielkość projektów dominującym typem produkcji jest produkcja jednostkowa. W zakładzie nie ma żadnych linii produkcyjnych, a większość produktów jest wykonywana przez jedną osobę od początku do końca.

            Specyfikacja i wygląd produkowanych elementów powstaje po rozmowach i akceptacji dokumentacji wstępnej przez inwestora, tj. kierownika konkretnej budowy. Następnym krokiem jest wykonanie pomiarów na budowie, zaprojektowanie elementów w programie AutoCad, zamówienie potrzebnych materiałów i stworzenie planu produkcji biorąc pod uwagę uzgodniony termin realizacji. W zależności od dostępnego czasu przyjmuje się różne strategie planowania produkcji. Czasami konieczne jest zlecanie części robót do innych zakładów oferujących podobne usługi, by ukończyć projekt w terminie.

            Firma dysponuje majątkiem własnym w postaci działki na której usytuowane są 2 hale produkcyjne. Dodatkowo firma dysponuje zautomatyzowaną piłą do cięcia metalu, wózkiem widłowym i 4 stanowiskami spawalniczymi wyposażonymi w profesjonalne spawarki typu migomat. Firma posiada również kilka samochodów służbowych oraz 2 auta dostawcze do transportu wytwarzanych produktów.

            Firma xxx jest małą firmą, gdzie nie występują rozległe struktury zarządzania. Na czele firmy stoi prezes, który podejmuje kluczowe decyzje, a także podpisuje umowy z inwestorami. Kolejną decyzyjną osobą jest Project Manager, która w chwili obecnej zarządza całym zespołem: od pracowników biurowych, produkcyjnych, montażystów i kierowców. Specyfika zakładu wymusza na pracownikach opanowanie wielu różnych umiejętności, co jest charakterystyczną cechą produkcji jednostkowej.

            Zadania zazwyczaj przekazywane są drogą ustną, chyba, że ich wykonanie związane jest z większą ilością technicznych aspektów. W takim przypadku używane są komunikatory (whatsapp lub poczta email) oraz drukowane są zlecenia produkcyjne z dołączoną dokumentacją techniczną.

            W zakładzie stosuje się podstawowe metody zarządzania jakością. Przede wszystkim staramy się utrzymywać zasadę 5s na stanowiskach pracy, by znajdywały się tam tylko potrzebne przedmioty i narzędzia. Utrzymywanie stanowisk w czystości i dbanie o maszyny jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika.

            Staramy się utrzymywać niskie stany magazynowe, zazwyczaj zamawiamy potrzebne materiały w razie potrzeby. Wieloletnie doświadczenie zdecydowania pomaga określić jakie materiały i półprodukty dostępne są „od ręki”, a które elementy należy zamawiać z wyprzedzeniem.

            Staramy się, aby pracownicy sami od początku procesu dbali o odpowiedni poziom jakości. Nie mamy wyodrębnionego działu jakości, a każdy pracownik jest również kontrolerem jakości. Wykonując produkt od początku do końca, każdy jest odpowiedzialny za jego jakość końcową.

            Firma xxx nie prowadzi czynnej kampanii marketingowej. Specyfika działalności opiera się głównie na pozytywnej opinii poczty pantoflowej. Często klientów udaje się pozyskać za pomocą bezpośredniego kontaktu, choć ostatecznie decyzje zazwyczaj podejmowane się na podstawie oferty cenowej.

            Zakład zaopatruje się w większość potrzebnych materiałów od lokalnych dostawców. Wielkość dostaw i gabaryty profili stalowych potrzebnych do produkcji balustrad mogłyby spowodować, że koszt dostawy z dalszych rejonów Polski przewyższałby koszt samego materiału. Specyfika zawierania umów z inwestorami oraz sposób rozliczania kosztów projektu może zaważyć na utrzymaniu płynności finansowej firmy. Czasami o wyborze dostawcy decyduje możliwość skorzystania np. z kredytu kupieckiego, który pozwala na regulowanie płatności w odroczonym terminie.

            xxx nie prowadzi badań we własnym zakresie, zazwyczaj staramy się korzystać ze sprawdzonych rozwiązań. W tej dziedzinie i przy obecnej skali działalności innowacje i szukanie nowych rozwiązań byłyby zbyt dużym kosztem do zniesienia. W razie potrzeby zlecamy badania wytrzymałościowe na zewnątrz, a w przypadku nietypowych projektów szukamy gotowych rozwiązań systemowych.

            Zakład ciągle się rozwija, poprawie ulega park maszynowy, który wpływa na szybkość i swobodę produkcji. Obecnie trwają prace nad montażem suwnicy co zdecydowanie usprawni pracę z ciężkimi konstrukcjami. Firma wspiera rozwój pracowników, stara się organizować szkolenia wewnątrzzakładowe jak i pozyskiwać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w celu zwiększania kompetencji swoich pracowników.

            Produkowane elementy konstrukcyjne należy poddać procesowi cynkowania i malowania, które zlecane są na zewnątrz. Mnogość elementów i ich zróżnicowanie powoduje, że występuje bardzo duże ryzyko pomyłki i często zdarzało się, że ciężko było namierzyć na jakim etapie znajdował się dany produkt. Z pewnością jest to aspekt, nad którym należałoby popracować i znaleźć sposoby zminimalizowania możliwości wystąpienia pomyłek.

Spostrzeżenia studenta, własne uwagi, propozycje usprawnień:

Firma xxx ciągle się rozwija, ale wciąż istnieje wiele obszarów, które należałoby usprawnić. Z pewnością należałoby poprawić system komunikacji i nadzorowania procesów logistycznych.

Moją propozycją jest nadawanie kolejnych oznaczeń dla każdego tworzonego elementu gotowego, który będzie wybijany na niewidocznej części balustrady. W arkuszu excel należałoby wpisywać konkretne oznaczenia i notować ich status (w produkcji, na cynkowni, na lakierni, na budowie, itp.). Umożliwi to śledzenie każdego elementu i sprawniejsze zarządzanie całym procesem produkcji.

Scroll to Top