WordPress – wyświetl wszystkie kategorie wpisu w loop

    while ( have_posts() ) {
      the_post();
          $category_list = get_the_category( $id );
          foreach ($category_list as $cat){
            echo '<div class="cat_item_w">';
              echo '<a href="'. esc_url( get_category_link( $cat->term_id ) ).'">';
              echo $cat->name;
              echo '</a>';
            echo '</div>';
          }
    } 
Scroll to Top