Szkielet strony www html

Nagłówek strony html, element każdej strony www, metadane, dołączenie pliku style.css, dołączenie sekcji ze skryptem javascript i zewnętrznego pliku javascript.
W poniższym szkielecie zostały dołączone jquery i bootstrap.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Pikademia</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-+0n0xVW2eSR5OomGNYDnhzAbDsOXxcvSN1TPprVMTNDbiYZCxYbOOl7+AMvyTG2x" crossorigin="anonymous">
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js" integrity="sha256-/xUj+3OJU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4=" crossorigin="anonymous"></script>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <script type="text/javascript" src="main.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-gtEjrD/SeCtmISkJkNUaaKMoLD0//ElJ19smozuHV6z3Iehds+3Ulb9Bn9Plx0x4" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
Scroll to Top